wedstrijdreglement well-being awards 2024

Hierna wordt verstaan onder de “de Organisator”: Personnel Managers Club vzw met maatschappelijke zetel te 2540 Hove, Weldadigheidsstraat 7, en ondernemingsnummer 0412 543 968, hierna te noemen: de Organisator. 

Deze wedstrijd is een initiatief van de volgende partners: PMC vzw, NN Belgium, Attentia vzw, Federgon, tHRibe Group en Jobat. 

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de wedstrijd die de Organisator organiseert, met name de “Wellbeing awards 2024” (hierna te noemen: de Wedstrijd), georganiseerd via www.workbeats.be. 

Artikel 1: Doel van de Wedstrijd 

De Organisator organiseert de Wedstrijd met als doel ondernemingen (bedrijven, verenigingen of B2B-initiatieven…) te erkennen voor hun wezenlijke bijdrage aan het welzijn van hun Medewerkers.

Artikel 2: De Voorwaarden 

Artikel 2.1: Deelnemingsvoorwaarden 

De Wedstrijd staat open voor ondernemingen (bedrijven, verenigingen, B2B-initiatieven, …) die aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Een vestiging in België hebben tijdens het vorige en het huidige kalenderjaar
 • Medewerkers tewerkstellen tijdens het vorige en het huidige kalenderjaar
 • tijdens het afgelopen kalenderjaar een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het welzijn van hun Medewerkers in minstens één van de categorieën opgenomen in artikel 3.1 van dit wedstrijdreglement.

Onder Medewerkers wordt begrepen: personen die actief zijn in de onderneming als werknemer, onderaannemer, stagiair, vrijwilliger, bestuurslid, aandeelhouder.

Elke Onderneming die meent in aanmerking te komen voor een of meerdere van de awards (de Deelnemer) kan zich kandidaat stellen. Een Deelnemer kan zich voor maximaal twee awards kandidaat stellen. 

Wie als winnaar van een award wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op een award, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal. 

Artikel 2.2: Indienen deelname 

Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd dient de Deelnemer het wedstrijdformulier op www.workbeats.be/awards volledig ingevuld in te dienen vóór 14/04/2024 om 24 uur.   

In het formulier wordt gepeild naar de motivatie voor de kandidatuur en de concrete bijdrage van de organisatie/het bedrijf aan het welzijn van de Medewerkers of eventueel buiten het bedrijf (afhankelijk van de specifieke Award).  

Artikel 3: De Wedstrijd  

Artikel 3.1: Categorieën en toetsingscriteria 

Er zijn awards te winnen in  7 categorieën:

 1. Fysiek welzijn – Award for Physical well-being – BodyBeats

Verzorging van het lichaam is een essentiële voorwaarde om mensen zich beter te laten voelen: een goede lichamelijke gezondheid heeft een positief effect op het algemeen welbevinden en resulteert in beter motorisch en zintuigelijk functioneren en meer zelfvertrouwen. Daarnaast zorgt het fysieke welzijn ook voor een betere slaapkwaliteit en minder ziek zijn.  

Deelnemers die kunnen aantonen dat ze met succes inzetten op o.a. gezonde voeding, voldoende fysieke activiteit, niet roken en matig gebruik van alcohol komen in aanmerking voor deze award. 

 1. Mentaal welzijn – Award for Mental well-being – MindBeats

Zich goed in zijn vel voelen en fit in het hoofd is van uiterst belang voor het algemeen welbevinden. Het hoofd kunnen koel houden in soms moeilijke omstandigheden en het hart te allen tijde warm houden in de omgang met anderen zijn bepalend voor het mentaal welbevinden van eenieder. Dat vraagt een gezonde organisatiecultuur en een DNA dat samengaat met een juist menselijk leiderschap.  

Deelnemers die kunnen aantonen dat ze met succes onder andere zingeving en positiviteit bevorderen en aan Medewerkers de nodige rust voor de geest gunnen komen voor deze award in aanmerking.  

 1. Sociaal welzijn – Award for Social well-being – HeartBeats

Door te werken op het sociaal welzijn wordt er geïnvesteerd in het onderhouden van warme interpersoonlijke relaties, het opbouwen van een goed sociaal netwerk en het kunnen participeren aan de samenleving.  

Deelnemers die kunnen aantonen dat ze zich met succes inzetten voor een warme samenleving, voor meer echt connecteren en het bevorderen van het algemeen sociaal welbevinden komen in aanmerking voor deze award.  

 1. Digitaal welzijn – Award for Digital well-being – DigiBeats

Digitaal welbevinden gaat vooral over het bewust kunnen omgaan met digitale communicatiemiddelen en technologieën. Het gaat over het vinden van de juiste balans en de juiste ‘dosis’ digitaal. De digitale technologie dient om ons een beter leven te laten leiden, maar we mogen ons leven er niet door laten leiden.  

Deelnemers die kunnen aantonen dat ze het digitale welzijn ernstig nemen en die op een evenwichtige en bewuste manier met het digitale wordt omspringen komen in aanmerking voor deze award. 

 1. Financieel welzijn – Award for Financial well-being – FinBeats

Financieel welbevinden houdt verband met geldzaken en financiële lasten/zorgen die mensen ervaren. Het financieel welzijn van Medewerkers staat in directe relatie tot hun productiviteit en werkgeluk. Het heeft vooral ook te maken met een respectvolle benadering en het eerlijk en correct waarderen van de expertise, de ervaring en de inzet van mensen. Maar ook met het meedenken met de Medewerkers over hun financiële situatie, en zelfs het adviseren bij bv. leningen of verzekeringen.   

Deelnemers die kunnen aantonen dat ze hier met succes concreet werk van maken komen in aanmerking voor deze award.   

 1. Wellbeing ondernemer van het jaar– Well-being Entrepreneur Award

Kleine ondernemingen beschikken niet over dezelfde middelen als grote bedrijven om in te zetten op het welbevinden van hun Medewerkers. Toch kunnen ze daar groot in zijn. We zien goede voorbeelden waar welbevinden op het werk als prioriteit geldt en waar een bedrijfsklimaat heerst waarin mensen zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontplooien, en waar men de diverse vormen van welbevinden vooropstelt.  

Kleine ondernemers (organisatie met max. 30 Medewerkers) die hiervoor gaan én zelf het voorbeeld geven door aan zelfzorg te doen en er een gezonde fysieke, mentale en digitale levensstijl op nahouden, komen in aanmerking voor deze award.  

 1. Algemene wellbeing award– General well-being Award

Het actief zijn op meerdere van de bovenstaande dimensies en op die manier het algemeen welbevinden in de organisatie en daarbuiten verhogen is uiteraard het summum.  

Deelnemers die kunnen aantonen dat ze er met succes voor zorgen dat mensen binnen de organisatie fysiek, mentaal en sociaal gezond zijn, voldoende autonomie ervaren, zinvolle activiteiten kunnen doen en vriendschap kunnen ervaren komen in aanmerking.   

Artikel 3.2: Wedstrijdverloop en stemming

Een jury van experten (de Jury) zal 2 genomineerden bepalen per categorie op basis van de ingezonden dossiers. Deze genomineerde Deelnemers per categorie worden vrijgegeven op 26 mei 2024 waarna  communicatie rond hun dossier en deelname wordt opgestart.  

De Jury bestaat uit minstens 10 leden: de Jury wordt geleid door voorzitter professor Lieven Annemans, die de afgelopen jaren het NN-UGent Nationaal Geluksonderzoek voerde. Andere Juryleden hebben expertise in de verschillende domeinen van de awards en worden door de Organisator aangesteld.

Voor elke categorie bepaalt de jury finaal de laureaat. Ingeval van ex aequo beslist de Voorzitter.

De laureaat (finalist) per categorie wordt bekendgemaakt tijdens de Prijsuitreiking.   Alle genomineerden worden voor deze Prijsuitreiking uitgenodigd. 

Artikel 3.3: Looptijd van de Wedstrijd 

Inschrijvingsfase:  

Begin: 02/10/2023 vanaf 12 uur.  

Einde: 14/04/2024 om 24 uur.   

Jureringsfase:  

Begin: 19/04/2024 

Einde: 24/05/2024  

Prijsuitreiking Wellbeing awards: 27 juni 2024 tussen 16 uur en 21 uur.

Artikel 3.4: Prijzen 

De Deelnemers maken kans op een Wellbeing-award voor de categorieën waarvoor ze zich inschreven.

Artikel 4: Uitsluiting van een Deelnemer  

De Organisator en de leden van de Jury behouden zich het recht voor een Deelnemer uit te sluiten : 

 1. indien hij zijn deelnameformulier niet tijdig heeft ingediend;
 2. indien hij niet voldoet aan minstens één van de deelnemingsvoorwaarden bepaald in dit wedstrijdreglement;
 3. om ethische, commerciële, praktische of andere redenen;
 4. ingeval van misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude of elke poging hiertoe.

Tegen deze beslissing staat geen verhaal open. 

In bovenstaand geval kan de Organisator beslissen om een al toegekende award in te trekken, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal. 

Artikel 5: Overmacht en aansprakelijkheid  

De Organisator behoudt zich het recht voor om elke mogelijke wijziging aan dit Reglement aan te brengen wanneer er zich onvoorzienbare omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil voordoen.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld als deze wedstrijd wegens oorzaken buiten zijn wil wordt onderbroken, afgelast of geannuleerd. 

De Organisator is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een award wanneer de Deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bv. e-mail-communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/ lastens de Organisator. 

Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal de Organisator alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. 

Artikel 6: Privacy notice 

De persoonsgegevens van de Deelnemer en zijn Medewerkers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens.  

De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld teneinde deelname aan de Wedstrijd mogelijk te maken. Indien de Deelnemer zijn persoonsgegevens niet wenst mee te delen, is deelname aan de Wedstrijd niet mogelijk. 

De Organisator zal deze persoonsgegevens verwerken in het kader van de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst tussen de Organisator en de betrokkene / de Deelnemer. 

Indien de Deelnemer hiervoor uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven, kan de Organisator de verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, het verzenden van nieuwsbrieven, het tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen via advertentienetwerken en sociale mediakanalen. De betrokkene heeft steeds het recht zijn toestemming in te trekken of om bezwaar te uiten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. 

De gegevens zullen uitsluitend worden verwerkt door de Organisatoren desgevallend haar websitebeheerder en het marketingbureau dat de Wedstrijd mee organiseert.  

Tenzij de Organisator daartoe wettelijk verplicht is, zal hij de gegevens niet doorgegeven aan andere partijen. 

De persoonsgegevens zullen door de Organisator definitief worden verwijderd na 3 jaar, tenzij hij deze om wettelijke redenen langer dient te bewaren.  

De betrokkene heeft altijd het recht om zijn persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of te verwijderen. Daartoe stuurt de Deelnemer een schriftelijk verzoek naar het adres privacy@workbeats.be 

De betrokkene heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-verantwoordelijke van de Organisator, via het e-mailadres privacy@workbeats.be of bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be). 

Artikel 7: Toepasselijk recht en rechtsgebied 

Het wedstrijdreglement is onderhevig aan de Belgische wetgeving, en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met de Wedstrijd, en die niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Antwerpen. 

Artikel 8: Het Reglement 

Door deel te nemen aan de Wedstrijd, zoals bepaald in artikel 2, gaat de Deelnemer volledig akkoord met dit reglement. Hij aanvaardt de regels van het reglement en elke beslissing van de Jury of de Organisator. Dit reglement is toegankelijk op de website van de Organisator. 

Indien zulks vereist is, kan de Organisator dit reglement aanpassen of de Wedstrijd beëindigen, verkorten of verlengen. 

Artikel 9: Slotbepalingen 

Niets uit of met betrekking tot de Wedstrijd mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator. 

Aan de Wedstrijd kunnen geen rechten worden ontleend. 

Er wordt geen enkele vorm van communicatie gehouden over het verloop van de wedstrijd, behalve voor de mededeling van de genomineerden en de winnaars of de aanvraag van een kopie van het wedstrijdreglement, dat ook beschikbaar is op volgende website : www.workbeats.be/competition-policy. Dit geldt zowel tijdens de wedstrijd als na het afsluiten ervan. 

In geen geval kan de Deelnemer klacht indienen tegen de Organisator voor de kosten die gepaard gaan met de deelname.  

Geen enkele vorm van communicatie zal plaatsvinden omtrent de Wedstrijd, met uitzondering van een schriftelijke aanvraag van het reglement, vergezeld van een vooraf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag die wordt opgestuurd naar het bovengenoemde adres van de Organisator. 

De gehele of gedeeltelijke nietigheid van een artikel in wedstrijdreglement leidt niet tot de nietigheid van de overige artikelen.